Betsuin

帰命無量寿如来 南無不可思議光 法蔵菩薩因位時 在世自在王仏所 覩見諸仏浄土因 国土人天之善悪 建立無上殊勝願 超発希有大弘誓 五劫思惟之摂受 重誓名声聞十方 普放無量無辺光 無碍無対光炎王 清浄歓喜智慧光 不断難思無称光 超日月光照塵刹 一切群生蒙光照 本願名号正定業 至心信楽願為因 成等覚証大涅槃 必至滅度願成就 如来所以興出世 唯説弥陀本願海 五濁悪時群生海 応信如来如実言 能発一念喜愛心 不断煩悩得涅槃 凡聖逆謗斉廻入 如衆水入海一味 摂取心光常照護 已能雖破無明闇 貪愛瞋憎之雲霧 常覆真実信心天 譬如日光覆雲霧 雲霧之下明無闇 獲信見敬大慶喜 即横超截五悪趣 一切善悪凡夫人 聞信如来弘誓願 仏言広大勝解者 是人名分陀利華 弥陀仏本願念仏 邪見驕慢悪衆生 信楽受持甚以難 難中之難無過斯 印度西天之論家 中夏日域之高僧 顕大聖興世正意 明如来本誓応機 釈迦如来楞伽山 為衆告命南天竺 龍樹大士出於世 悉能摧破有無見 宣説大乗無上法 証歓喜地生安楽 顕示難行陸路苦 信楽易行水道楽 憶念弥陀仏本願 自然即時入必定 唯能常称如来号 応報大悲弘誓恩 天親菩薩造論説 帰命無碍光如来 依修多羅顕真実 光闡横超大誓願 広由本願力回向 為度群生彰一心 帰入功徳大宝海 必獲入大会衆数 得至蓮華蔵世界 即証真如法性身 遊煩悩林現神通 入生死薗示応化 本師曇鸞梁天子 常向鸞処菩薩礼 三蔵流支授浄教 焚焼仙経帰楽邦 天親菩薩論註解 報土因果顕誓願 往還廻向由他力 正定之因唯信心 惑染凡夫信心発 証知生死即涅槃 必至無量光明土 諸有衆生皆普化 道綽決聖道難証 唯明浄土可通入 万善自力貶勤修 円満徳号勧専称 三不三信誨慇懃 像末法滅同悲引 一生造悪値弘誓 至安養界証妙果 善導独明仏正意 矜哀定散与逆悪 光明名号顕因縁 開入本願大智海 行者正受金剛心 慶喜一念相応後 与韋提等獲三忍 即証法性之常楽 源信広開一代教 偏帰安養勧一切 専雑執心判浅深 報化二土正弁立 極重悪人唯称仏 我亦在彼摂取中 煩悩障眼雖不見 大悲無倦常照我 本師源空明仏教 憐愍善悪凡夫人 真宗教証興片州 選択本願弘悪世 還来生死輪転家 決以疑情為所止 速入寂静無為楽 必以信心為能入 弘経大士宗師等 拯済無辺極濁悪 道俗時衆共同心 唯可信斯高僧説 

Igreja Japonesa na Praça da Árvore

TEMPLO HONPA HONGWANJI DO BRASIL

Ofício de Finados Budista (Urabon) e Dança do Bon-Odori


Disponibilizamos abaixo o vídeo do “Ofício do Urabon (Finados Budista) - 2023” e a lista das pessoas que participaram homenageando seus entes queridos falecidos.

Agradecemos pela sua participação e esperamos poder contar com a mesma compreensão, colaboração e apoio, sempre.
OFERTANTE DO FINADOS BUDISTA 2023 DO TEMPLO

Homenageado(a)
Família Fuke

Ofertante
Adriana e Emerson Fuke


Homenageado(a)
Família Katayama

Ofertante
Aiko Nosaki


Homenageado(a)
清原家先祖代々

Ofertante
Alberto e Leonardo Umeda


Homenageado(a)
梅田家先祖代々

Ofertante
Alberto e Leonardo Umeda


Homenageado(a)
Morikazu Matushita

Ofertante
Alexandra Matushita e Adriana Matushita


Homenageado(a)
Norie Sugawara Matushita

Ofertante
Alexandra Matushita e Adriana Matushita


Homenageado(a)
Pedro Akira Matushita Fontana

Ofertante
Alexandra Matushita e Adriana Matushita


Homenageado(a)
Fumico Kitano

Ofertante
Alice Kinuko Ono Kitano


Homenageado(a)
Ryoji Kitano

Ofertante
Alice Kinuko Ono Kitano


Homenageado(a)
Família Kudo

Ofertante
Allysson Hirodi Kudo


Homenageado(a)
Família Kurihara

Ofertante
Allysson Hirodi Kudo


Homenageado(a)
Família Mori

Ofertante
Allysson Hirodi Kudo


Homenageado(a)
Família Tateyama

Ofertante
Allysson Hirodi Kudo


Homenageado(a)
Akira Takamori

Ofertante
Amelia Mitiko Takamori Okamoto


Homenageado(a)
Fábio Akira Takamori

Ofertante
Amelia Mitiko Takamori Okamoto


Homenageado(a)
Setsuko Takamori

Ofertante
Amelia Mitiko Takamori Okamoto


Homenageado(a)
Alexandre Yamada

Ofertante
Ana Kawasaki Yamada


Homenageado(a)
Fujio Yamada

Ofertante
Ana Kawasaki Yamada


Homenageado(a)
Akie Deki

Ofertante
Anselmo Nakatani


Homenageado(a)
Mario Nakatani

Ofertante
Anselmo Nakatani


Homenageado(a)
Sumie Mizushiro

Ofertante
Anselmo Nakatani


Homenageado(a)
Família Coelho e Família Moraes

Ofertante
Antonio Alexandre Moraes Coelho


Homenageado(a)
Akiko Taguchi

Ofertante
Aparecida Taguchi


Homenageado(a)
Masatoshi Taguchi

Ofertante
Aparecida Taguchi


Homenageado(a)
Família Maehata

Ofertante
Armando


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Arthur Susumo Koga Silva


Homenageado(a)
Família Terada

Ofertante
Artur Tetsuo Terada


Homenageado(a)
Família Ikegami

Ofertante
Betty Sayuri Ikegami


Homenageado(a)
Família Nakao

Ofertante
Betty Sayuri Ikegami


Homenageado(a)
Família Osako

Ofertante
Betty Sayuri Ikegami


Homenageado(a)
Família Togashi e Família Makio

Ofertante
Celso Takeshi Togashi e


Homenageado(a)


Ofertante
Rosana Tiemi Makio


Homenageado(a)
Família Matsuo

Ofertante
Cesar Matsuo - Piedade


Homenageado(a)
喜多山家先祖代々

Ofertante
Chikako Kitayama


Homenageado(a)
吉田家先祖代々

Ofertante
Chikako Kitayama


Homenageado(a)
吉本家先祖代々

Ofertante
Chikako Kitayama


Homenageado(a)
北山家先祖代々

Ofertante
Chikako Kitayama


Homenageado(a)
Família Inuma

Ofertante
Chuiti Inuma


Homenageado(a)
Hitosi Sakurai

Ofertante
Claudio Sakurai


Homenageado(a)
古川家先祖代々

Ofertante
Clovis Hiroki Ohara


Homenageado(a)
大原家先祖代々

Ofertante
Clovis Hiroki Ohara


Homenageado(a)
平方家先祖代々

Ofertante
Clovis Hiroki Ohara


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Cíntia Koga - Piedade


Homenageado(a)
Satiko Hirano

Ofertante
Daniela Akashi, Fábio Akashi e bisnetos.


Homenageado(a)
Família Yamada

Ofertante
Daniela Cardoso Di Sessa


Homenageado(a)
Tadashi Sakamoto

Ofertante
Daniela e Fábio Akashi e bisnetos.


Homenageado(a)
Yoshio Akashi

Ofertante
Daniela e Fábio Akashi e netos.


Homenageado(a)
伊藤家先祖代々

Ofertante
Deise Somayama


Homenageado(a)
釈淳真 (杣山)

Ofertante
Deise Somayama


Homenageado(a)
釈昌香 (杣山)

Ofertante
Deise Somayama


Homenageado(a)
杣山家先祖代々

Ofertante
Deise Somayama


Homenageado(a)
Família Shigueki Torigoe

Ofertante
Dirce Keiko Hinoue


Homenageado(a)
Família Deyama

Ofertante
Dirceu Ussuki


Homenageado(a)
Família Tikaishi

Ofertante
Dirceu Ussuki


Homenageado(a)
Família Ueki

Ofertante
Dirceu Ussuki


Homenageado(a)
Marcia Keiko Morigaki

Ofertante
Edson Seiji Morigaki


Homenageado(a)
Melissa Tagami Morigaki

Ofertante
Edson Seiji Morigaki


Homenageado(a)
Sanji Morigaki

Ofertante
Edson Seiji Morigaki


Homenageado(a)
Teruko Oikawa Morigaki

Ofertante
Edson Seiji Morigaki


Homenageado(a)
Yoichi Morigaki

Ofertante
Edson Seiji Morigaki


Homenageado(a)
Yoshie Morigaki

Ofertante
Edson Seiji Morigaki


Homenageado(a)
Família dos Santos

Ofertante
Eduardo José dos Santos


Homenageado(a)
Família Ishihara

Ofertante
Eidi Ishihara - Piedade


Homenageado(a)
Shoji Ono

Ofertante
Elena Aiko Ono Ogata e Irmãos


Homenageado(a)
Yukuko Ono

Ofertante
Elena Aiko Ono Ogata e Irmãos


Homenageado(a)
Luiza Sawako Tanaka

Ofertante
Eliana Junko Takara e Erika Megumi Takara


Homenageado(a)
Márcio Damazio

Ofertante
Elida Monteiro Damazio


Homenageado(a)
Família Yamada

Ofertante
Eliza Izumi Yamada


Homenageado(a)
Hisashi e Michi Sato

Ofertante
Eliza Sakurai


Homenageado(a)
Kazumi Okoti

Ofertante
Elizabeth


Homenageado(a)
Keiko Ueno

Ofertante
Elizabeth


Homenageado(a)
Maira Okoti Uribe

Ofertante
Elizabeth


Homenageado(a)
Mieko Okoti

Ofertante
Elizabeth


Homenageado(a)
Shizuko Ueno

Ofertante
Elizabeth


Homenageado(a)
Yoshiro Ueno

Ofertante
Elizabeth


Homenageado(a)
Família Furukawa e Família Nakata

Ofertante
Elizabeth Furukawa Nakata


Homenageado(a)
Família Fujioka

Ofertante
Emília Fujioka


Homenageado(a)
Família Hayashidera

Ofertante
Enryo Shimizu


Homenageado(a)
Família Kimura

Ofertante
Enryo Shimizu


Homenageado(a)
Família Shimizu

Ofertante
Enryo Shimizu


Homenageado(a)
Eduardo Mitsuo Kondo

Ofertante
Erica Koyanagi


Homenageado(a)
Makoto Koyanagi

Ofertante
Erica Koyanagi


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Erika Emi Koga


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Etsuko Koga


Homenageado(a)
Família Oda

Ofertante
Etsuko Koga


Homenageado(a)
Família Kanai

Ofertante
Eugenia Kanai


Homenageado(a)
Família Takahashi

Ofertante
Eugenia Kanai


Homenageado(a)
Família Oscar Tomio Sato

Ofertante
Eurico Hiromisu Hinoue


Homenageado(a)
Família Tomozo Hinoue

Ofertante
Eurico Hiromisu Hinoue


Homenageado(a)
Família Lopes

Ofertante
Fabio Lopes


Homenageado(a)
Tokujiro Kotsuka

Ofertante
Fadaco K Yanaze


Homenageado(a)
Yaeno Kotsuka

Ofertante
Fadaco K Yanaze


Homenageado(a)
Kane Akashi

Ofertante
Família Akashi


Homenageado(a)
Seiji Akashi

Ofertante
Família Akashi


Homenageado(a)
Família Fokama

Ofertante
Família Fokama


Homenageado(a)
Hideo Iwamoto

Ofertante
Família Iwamoto


Homenageado(a)
Kazuko Hebihara

Ofertante
Família Iwamoto


Homenageado(a)
Masanori Kodama

Ofertante
Família Iwamoto


Homenageado(a)
Sezue Kodama

Ofertante
Família Iwamoto


Homenageado(a)
Djioiti Masutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Eijiro Massutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Hazimi Massutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Kazuiti Masutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Mario Masutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Sigue Massutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Tazuko Massutani

Ofertante
Família Massutani


Homenageado(a)
Família Nakashima

Ofertante
Família Nakashima


Homenageado(a)
Família Okura

Ofertante
Família Nakashima


Homenageado(a)
Família Takano

Ofertante
Família Takano


Homenageado(a)
Yoshio Tegoshi

Ofertante
Família Tegoshi Rodrigues


Homenageado(a)
Família Yamada

Ofertante
Felipe Yamada


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Fumiko Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Família Jó

Ofertante
Fussae Watanabe


Homenageado(a)
Família Watanabe

Ofertante
Fussae Watanabe


Homenageado(a)
Hiromi Higuchi

Ofertante
Fábio Higuchi


Homenageado(a)
Makoto Kosaka

Ofertante
Fábio Higuchi


Homenageado(a)
Tamiko Higuchi

Ofertante
Fábio Higuchi


Homenageado(a)
Yoriko Kosaka

Ofertante
Fábio Higuchi


Homenageado(a)
Família Inoue

Ofertante
George Kajiwara


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
George Kajiwara


Homenageado(a)
Família Kumagaia

Ofertante
George Kajiwara


Homenageado(a)
Família Farinazzo

Ofertante
Goh Toshico


Homenageado(a)
Família Goh

Ofertante
Goh Toshico


Homenageado(a)
Família Nakagawa

Ofertante
Goh Toshico


Homenageado(a)
Família Umeki

Ofertante
Goh Toshico


Homenageado(a)
Família Watanabe

Ofertante
Goh Toshico


Homenageado(a)
Família Ikeda

Ofertante
Guilherme Yuso F. Ikeda


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Hayato Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Eimatsu Murakami

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Ichiro Minoda

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Iki Miyamura

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Juki Murakami

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Kazunonu Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Keitaro Murakami

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Kimiye Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Lucia Satiko Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Manpeiji Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Maria Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Maru Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Mitsutaro Kojima

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Tano Murakami

Ofertante
Helena Chieko Kojima


Homenageado(a)
Família Watari

Ofertante
Hideka Watari


Homenageado(a)
Família Watari

Ofertante
Hideka Watari


Homenageado(a)
Família Watari

Ofertante
Hideka Watari


Homenageado(a)
Família Watari

Ofertante
Hideka Watari


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
Hiromi Ussuki


Homenageado(a)
Família Ussuki

Ofertante
Hiromi Ussuki


Homenageado(a)
Família Yoshino

Ofertante
Hironobu Yoshino


Homenageado(a)
Família Nagata

Ofertante
Hiroshi Nagata


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Hiroyasu Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Família Mori

Ofertante
Hissako Mori


Homenageado(a)
Iju Shimizu

Ofertante
Iju Shimizu Jr.


Homenageado(a)
Oscar Tomio Sato

Ofertante
Iju e Yuka Shimizu


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Irmãos Oashi


Homenageado(a)
Família Miyaji

Ofertante
Irmãos Oashi


Homenageado(a)
Família Morimoto

Ofertante
Irmãos Oashi


Homenageado(a)
Família Nakao

Ofertante
Irmãos Oashi


Homenageado(a)
Família Oashi

Ofertante
Irmãos Oashi


Homenageado(a)
Família Kashima

Ofertante
Isabel Ikue Yamao


Homenageado(a)
Família Kataoka

Ofertante
Isabel Ikue Yamao


Homenageado(a)
Família Yamao

Ofertante
Isabel Ikue Yamao


Homenageado(a)
Família Yoshimi

Ofertante
Isabel Ikue Yamao


Homenageado(a)
Família Aramaki

Ofertante
Isaura


Homenageado(a)
Família Ueno

Ofertante
Isaura


Homenageado(a)
Shiro Tachibana

Ofertante
Ivan Koh Tachibana


Homenageado(a)
Família Zapotoshi

Ofertante
Ivo Zapotoshi


Homenageado(a)
Fuzue Guiotoku

Ofertante
Joaquim Massatoshi Guiotoku


Homenageado(a)
Mitsuo Guiotoku

Ofertante
Joaquim Massatoshi Guiotoku


Homenageado(a)
Satome Guiotoku

Ofertante
Joaquim Massatoshi Guiotoku


Homenageado(a)
Tomio Guiotoku

Ofertante
Joaquim Massatoshi Guiotoku


Homenageado(a)
Família Mattos

Ofertante
John Mattos Jr.


Homenageado(a)
Família Yamashita

Ofertante
Jorge Yamashita


Homenageado(a)
Família Yamashita

Ofertante
Jorge Yamashita


Homenageado(a)
Família Yamashita

Ofertante
Jorge Yamashita


Homenageado(a)
Família Moura Barbosa

Ofertante
João Abílio Henrique Barbosa


Homenageado(a)
Família Mishima

Ofertante
Juniti Mishima - Piedade


Homenageado(a)
Família Ito

Ofertante
Júlia Koga


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Júlia Koga


Homenageado(a)
Família Morimoto

Ofertante
Júlia Koga


Homenageado(a)
Benzo Nishida

Ofertante
Júlia Nishida Ono


Homenageado(a)
Sekiko Nishida

Ofertante
Júlia Nishida Ono


Homenageado(a)
Família Kagawa

Ofertante
Kagawa


Homenageado(a)
Família Nishikido

Ofertante
Kagawa


Homenageado(a)
Família Arao

Ofertante
Kazuko Arao


Homenageado(a)
Família Arao

Ofertante
Kazuko Arao


Homenageado(a)
Família Matsumura

Ofertante
Kazuko Arao


Homenageado(a)
Família Matsumura

Ofertante
Kazuko Arao


Homenageado(a)
Família Ghigonetto

Ofertante
Keiko


Homenageado(a)
Família Nishi

Ofertante
Keiko


Homenageado(a)
Família Kawamura

Ofertante
Kimie Terasaki Kawamura


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Kunio Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Família Haga

Ofertante
Leda


Homenageado(a)
Família Komatsu

Ofertante
Leda


Homenageado(a)
Família Kondo

Ofertante
Leda


Homenageado(a)
Família Kuramoto

Ofertante
Leda


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
Ligia Kumagaia


Homenageado(a)
Família Kumagaia

Ofertante
Ligia Kumagaia


Homenageado(a)
Família Nishimura e Família Koga

Ofertante
Lika Nishimura


Homenageado(a)
Hanayo Tagami

Ofertante
Lilian Miyuki Tagami


Homenageado(a)
Kesasuki Tagami

Ofertante
Lilian Miyuki Tagami


Homenageado(a)
Masayoshi Obi

Ofertante
Lilian Miyuki Tagami


Homenageado(a)
Noriyuki Tuzuki

Ofertante
Lilian Miyuki Tagami


Homenageado(a)
Siguero Tagami

Ofertante
Lilian Miyuki Tagami


Homenageado(a)
Taka Obi

Ofertante
Lilian Miyuki Tagami


Homenageado(a)
Leda Shiroma

Ofertante
Lucia Naomi Shiroma Yamada


Homenageado(a)
Yasunao Shiroma

Ofertante
Lucia Naomi Shiroma Yamada


Homenageado(a)
Família Goto

Ofertante
Luiz Kamogawa


Homenageado(a)
Família Kamogawa

Ofertante
Luiz Kamogawa


Homenageado(a)
Tatsuo Haneda e Família

Ofertante
Luiza H Haneda Ueno


Homenageado(a)
Família Koga e Zapotoshi

Ofertante
Luiza Naemi K. Zapotoshi


Homenageado(a)
Diogo Antonio Kabata

Ofertante
Luzia Kabata


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
Maki Kajiwara


Homenageado(a)
Shiro Tachibana

Ofertante
Maki Tachibana de Medeiros


Homenageado(a)
Família Hirai

Ofertante
Marcia Hirai


Homenageado(a)
Família Osiro

Ofertante
Marcia Hirai


Homenageado(a)
Família Serikawa

Ofertante
Marcia Hirai


Homenageado(a)
Família Banba

Ofertante
Margarete A Y Banba


Homenageado(a)
Família Kotsuka

Ofertante
Margarete A Y Banba


Homenageado(a)
Família Mesquita Pinto

Ofertante
Margarete A Y Banba


Homenageado(a)
Família Takaoka

Ofertante
Margarete A Y Banba


Homenageado(a)
Família Yanaze

Ofertante
Margarete A Y Banba


Homenageado(a)
Família Igue

Ofertante
Maria


Homenageado(a)
Família Kuroce

Ofertante
Maria


Homenageado(a)
Família Takejima

Ofertante
Maria


Homenageado(a)
Família Tokuyama

Ofertante
Maria


Homenageado(a)
Família Yamamoto

Ofertante
Maria


Homenageado(a)
Família Ferrari e Família Ikeda

Ofertante
Maria Lúcia Ferrari


Homenageado(a)
Família Hirukawa

Ofertante
Maria Mori


Homenageado(a)
Família Matsubara

Ofertante
Maria Mori


Homenageado(a)
Família Mori

Ofertante
Maria Mori


Homenageado(a)
Família Nagaoka

Ofertante
Maria Mori


Homenageado(a)
Família Yamaguti

Ofertante
Maria Mori


Homenageado(a)
Família Kita

Ofertante
Maria Satiko Kita


Homenageado(a)
Atume Kawaguchi

Ofertante
Mariko Kuga


Homenageado(a)
Katashi Kuga

Ofertante
Mariko Kuga


Homenageado(a)
Leiko Kuga

Ofertante
Mariko Kuga


Homenageado(a)
Namiko Kuga

Ofertante
Mariko Kuga


Homenageado(a)
Tamotsu Kuga

Ofertante
Mariko Kuga


Homenageado(a)
Tomya Kuga

Ofertante
Mariko Kuga


Homenageado(a)
Shiro Tachibana

Ofertante
Mariko Tachibana


Homenageado(a)
João Nakamura

Ofertante
Marina Hano


Homenageado(a)
Juniti Hayakawa

Ofertante
Marina Hano


Homenageado(a)
Natiko Nakamura

Ofertante
Marina Hano


Homenageado(a)
Yukie Narimatsu Hano

Ofertante
Marina Hano


Homenageado(a)
Família Nagayoshi

Ofertante
Maristela Takahashi


Homenageado(a)
Família Takahashi

Ofertante
Maristela Takahashi


Homenageado(a)
Família Takezawa

Ofertante
Maristela Takahashi


Homenageado(a)
Família Furukawa

Ofertante
Marta Furukawa


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Massae Koga dos Santos


Homenageado(a)
Debora Nosaki

Ofertante
Massao Nosaki


Homenageado(a)
Família Yamada

Ofertante
Mauro Yamada


Homenageado(a)
Família Oscar Tomio Sato

Ofertante
Mayumi Sato


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
Mei Kajiwara


Homenageado(a)
Família Hatori

Ofertante
Midori Nakaguma


Homenageado(a)
Família Nakaguma

Ofertante
Midori Nakaguma


Homenageado(a)
Família Takano

Ofertante
Miki Takano Kajiwara


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Milton Satoru Koga


Homenageado(a)
Família Kanno

Ofertante
Minoru Kanno - Piedade


Homenageado(a)
Família Niyama

Ofertante
Miriam Niyama


Homenageado(a)
Yoshikasu Yamamoto

Ofertante
Mirian Yamamoto


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Mitie Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Família Kodama e Família Kashiabara

Ofertante
Mitiko Kodama


Homenageado(a)
Família Gundi e Família Mashiko

Ofertante
Mitiko Makio


Homenageado(a)
Família Kodama e Família Fubusima

Ofertante
Mitiko Makio


Homenageado(a)
Família Makio e Família Kodama

Ofertante
Mitiko Makio e Marcelo Makio


Homenageado(a)
Família Hinoue

Ofertante
Miyako Sato


Homenageado(a)
Família Oscar Tomio Sato

Ofertante
Miyako Sato


Homenageado(a)
Família Shiusabu Sato

Ofertante
Miyako Sato


Homenageado(a)
Família Ouchi

Ofertante
Miyoko Ouchi


Homenageado(a)
Família Ouchi

Ofertante
Miyoko Ouchi


Homenageado(a)
Família Ouchi

Ofertante
Miyoko Ouchi


Homenageado(a)
Família Nakada

Ofertante
Márcio Nakada


Homenageado(a)
Teruo Sakai

Ofertante
Mônica Sakai


Homenageado(a)
Família Yokoyama

Ofertante
Nanako Yokoyama


Homenageado(a)
Hideshi Yokoyama

Ofertante
Nanako Yokoyama


Homenageado(a)
Hitsuji Yokoyama

Ofertante
Nanako Yokoyama


Homenageado(a)
Toshiko Yokoyama

Ofertante
Nanako Yokoyama


Homenageado(a)
Celso Kubo

Ofertante
Neide Sakamoto


Homenageado(a)
Itaro Sakamoto

Ofertante
Neide Sakamoto


Homenageado(a)
Mitue Ono Honda

Ofertante
Nicole e Henrique Honda


Homenageado(a)
Sunaho Honda

Ofertante
Nicole e Henrique Honda


Homenageado(a)
Youso Yamamoto

Ofertante
Nicole e Henrique Honda


Homenageado(a)
Jesus Bunshiti Koga

Ofertante
Nobuka Koga


Homenageado(a)
Isuo Sugawara

Ofertante
Nobuka Koga e Alexandra Matushita


Homenageado(a)
Kazuyoshi Sugawara

Ofertante
Nobuka Koga e Alexandra Matushita


Homenageado(a)
Suemi Sugavara

Ofertante
Nobuka Koga e Alexandra Matushita


Homenageado(a)
Toshiko Sugawara

Ofertante
Nobuka Koga e Alexandra Matushita


Homenageado(a)
Família Tsukamoto

Ofertante
Noeme


Homenageado(a)
Família Sano

Ofertante
Ossamu Sano


Homenageado(a)
Família Haseda

Ofertante
Paulo Fukushima


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
Paulo Kajiwara


Homenageado(a)
Família Yagami

Ofertante
Paulo Yagami


Homenageado(a)
Família Saito

Ofertante
Quitanda Saito - Piedade


Homenageado(a)
Mitiko Takaoka Banba

Ofertante
Regina Banba Sakurai


Homenageado(a)
Família Kurimoto

Ofertante
Regina Keiko Kita Kurimoto


Homenageado(a)
Família Ikeda

Ofertante
Ricardo Ossamu e Lídia Reiko Nishimura


Homenageado(a)
Família Nishimura

Ofertante
Ricardo Ossamu e Lídia Reiko Nishimura


Homenageado(a)
Família Chiba

Ofertante
Ronaldo Goto


Homenageado(a)
Família Hanai

Ofertante
Ronaldo Goto


Homenageado(a)
Família Mizuguchi

Ofertante
Ronaldo Goto


Homenageado(a)
Armando Eigi Ueno

Ofertante
Rosa Mieko Ono Ueno


Homenageado(a)
Ryozo Ueno

Ofertante
Rosa Mieko Ono Ueno


Homenageado(a)
Uriko Yokomizu Ueno

Ofertante
Rosa Mieko Ono Ueno


Homenageado(a)
Família Aymoto

Ofertante
Rosa Yurie


Homenageado(a)
Família Maezato

Ofertante
Rosa Yurie


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Rosana Rieko Koga


Homenageado(a)
Família Rodrigues Santos

Ofertante
Rosely Rodrigues Hirayama


Homenageado(a)
Marçal Hirayama

Ofertante
Rosely Rodrigues Hirayama


Homenageado(a)
Família Ikeda

Ofertante
Rubens Eigi Ikeda


Homenageado(a)
Família Nishimura e Família Koga

Ofertante
Rubens Wataru Nishimura


Homenageado(a)
Família Kawakami e Família Makio

Ofertante
Sadayuki Kawakami e Stella Kawakami


Homenageado(a)
Família Yoneda

Ofertante
Sandra Akiko Yoneda


Homenageado(a)
Felipe Shimokawa

Ofertante
Sandra e Paulo Shimokawa


Homenageado(a)
Família Fukushima

Ofertante
Satoshi Fukushima


Homenageado(a)
Família Oshima

Ofertante
Satsuki Oshima


Homenageado(a)
Família Furukawa

Ofertante
Satsuki Tanaka Furukawa


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Satsuo Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Família Honma

Ofertante
Sayuri e Hideo Honma


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Sayuri e Hideo Honma


Homenageado(a)
Família Nakagima

Ofertante
Sayuri e Hideo Honma


Homenageado(a)
Família Oba

Ofertante
Seiko Oba


Homenageado(a)
Família Terasaki

Ofertante
Seiko Oba


Homenageado(a)
Satiko Hirano

Ofertante
Shizue Sakamoto Akashi


Homenageado(a)
Tadashi Sakamoto

Ofertante
Shizue Sakamoto Akashi


Homenageado(a)
Yoshio Akashi

Ofertante
Shizue Sakamoto Akashi


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Shoite e Setsuko Nishimura


Homenageado(a)
Família Nishimura

Ofertante
Shoite e Setsuko Nishimura


Homenageado(a)
Família Sakahara

Ofertante
Shoji Sakahara


Homenageado(a)
Silvio Miyazaki

Ofertante
Silvio Miyazaki


Homenageado(a)
Família Souza

Ofertante
Silvio Souza


Homenageado(a)
Nobue Myazaki

Ofertante
Silvo Miyazaki


Homenageado(a)
Família Lopes

Ofertante
Sonia


Homenageado(a)
Família Nagao

Ofertante
Sonia


Homenageado(a)
Família Stelata

Ofertante
Sonia


Homenageado(a)
Família Minematsu

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Família Kataguiri

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Família Kobayashi

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Família Nakamura

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Família Picossi

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Família Takahashi

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Kaoru Saiki

Ofertante
Sonia Minematsu


Homenageado(a)
Família Arisa

Ofertante
Sueli Arisa Yamada


Homenageado(a)
Família Hebihara

Ofertante
Sueli Nagase


Homenageado(a)
Família Kodama

Ofertante
Sueli Nagase


Homenageado(a)
Família Kubota

Ofertante
Sueli Nagase


Homenageado(a)
Família Nagase

Ofertante
Sueli Nagase


Homenageado(a)
Família Tanaka

Ofertante
Sueli Nagase


Homenageado(a)
Márcio Damazio

Ofertante
Sulaiman Bilal Damazio e Hasani Bilal Damazio


Homenageado(a)
Família Koga

Ofertante
Sílvia Mayumi Koga Zapotoshi


Homenageado(a)
Família Fukushima

Ofertante
Tadashi Fukushima


Homenageado(a)
Naomi Nosaki

Ofertante
Tadashi Nosaki


Homenageado(a)
Família Hioki

Ofertante
Taeko Terasaki Hioki


Homenageado(a)
Família Tani

Ofertante
Taeko Terasaki Hioki


Homenageado(a)
FamíliaTerasaki

Ofertante
Taeko Terasaki Hioki


Homenageado(a)
Família Arimino

Ofertante
Terezinha Arimino


Homenageado(a)
Família Sakaguti

Ofertante
Tomio Sakaguti - Piedade


Homenageado(a)
Família Tachibana

Ofertante
Toshi ichi Tachibana


Homenageado(a)
Shiro Tachibana

Ofertante
Toshi ichi Tachibana


Homenageado(a)
Família Mishima

Ofertante
Toshiyuki Mishima - Piedade


Homenageado(a)
Família Ito

Ofertante
Umeko Ito


Homenageado(a)
Família Nagata

Ofertante
Umeko Ito


Homenageado(a)
Família Kawamura

Ofertante
Vera Nagashima


Homenageado(a)
Família Nagashima

Ofertante
Vera Nagashima


Homenageado(a)
Família Sameshima

Ofertante
Vilma Sameshima


Homenageado(a)
Mitsuaki Ogata

Ofertante
Wilson Kazumi Ogara


Homenageado(a)
Família Kojima

Ofertante
Yaeko Kojima


Homenageado(a)
Família Takayama

Ofertante
Yaeko Kojima


Homenageado(a)
Família Kaneko

Ofertante
Yaeko Morizono


Homenageado(a)
Família Morizono

Ofertante
Yaeko Morizono


Homenageado(a)
Família Kawata

Ofertante
Yoko Kawata


Homenageado(a)
Keichi Ueno e Família

Ofertante
Yoshihiro Ueno


Homenageado(a)
Família Honji

Ofertante
Yoshiko


Homenageado(a)
Família Miyaguchi

Ofertante
Yoshiko


Homenageado(a)
Família Hirano

Ofertante
Yoshiko Hirano


Homenageado(a)
Família Kubo

Ofertante
Yoshiko Hirano


Homenageado(a)
Família Nagase

Ofertante
Yoshiko Hirano


Homenageado(a)
Família Oyama

Ofertante
Yoshiko Hirano


Homenageado(a)
Família Ueda

Ofertante
Yoshiko Hirano


Homenageado(a)
Akie Yanai

Ofertante
Yukinori Yanai


Homenageado(a)
Hitoko Yanai

Ofertante
Yukinori Yanai


Homenageado(a)
Família Kajiwara

Ofertante
Yuu Kajiwara


Homenageado(a)
Manabu Shimosaka

Ofertante
Zilda Shimosaka


Homenageado(a)
Família Yoshioka

Ofertante
Zuleika


Homenageado(a)
ノーブレ・天眼家先祖代々

Ofertante
ノーブレ天眼 エリオ


Homenageado(a)
浦林家先祖代々

Ofertante
浦林 敦子


Homenageado(a)
浦林家先祖代々

Ofertante
浦林 敦子


Homenageado(a)
浦林家先祖代々

Ofertante
浦林 敦子


Homenageado(a)
井上家先祖代々

Ofertante
梶原洋文マリオ


Homenageado(a)
梶原家先祖代々

Ofertante
梶原洋文マリオ


Homenageado(a)
Família Yoshida

Ofertante
吉田悦子様


Homenageado(a)
Família Yoshida

Ofertante
吉田志乃婦様


Homenageado(a)
吉田家先祖代々

Ofertante
吉田和子様


Homenageado(a)
金城家先祖代々

Ofertante
金城進様


Homenageado(a)
金城家先祖代々

Ofertante
金城千代子様


Homenageado(a)
軍司家先祖代々

Ofertante
軍司和太留


Homenageado(a)
高木家先祖代々

Ofertante
高木仲恵


Homenageado(a)
中野家先祖代々

Ofertante
坂本かおり


Homenageado(a)
中野家先祖代々

Ofertante
三宅マルリィ宏美様


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 英次


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 嘉男


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 寛文


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 譲二


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 譲二


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 譲二


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 直美


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 敦男


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 美智子


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 明子


Homenageado(a)
清原家先祖代々

Ofertante
山下 亮一


Homenageado(a)
山下家先祖代々

Ofertante
山下 和美


Homenageado(a)
Família Yamashita

Ofertante
山下一友様 Capão Bonito)


Homenageado(a)
山本家先祖代々

Ofertante
山本 ひでお


Homenageado(a)
田中家先祖代々

Ofertante
山本 みどり


Homenageado(a)
橘和家先祖代々

Ofertante
山本 綾子


Homenageado(a)
山本家先祖代々

Ofertante
山本 逸男


Homenageado(a)
山本家先祖代々

Ofertante
山本 正樹


Homenageado(a)
テイシェイラ・酒井 和子 ソニア

Ofertante
酒井恵子ノエミア


Homenageado(a)
酒井 朋

Ofertante
酒井恵子ノエミア


Homenageado(a)
酒井 茂

Ofertante
酒井恵子ノエミア


Homenageado(a)
酒井家先祖代々

Ofertante
酒井恵子ノエミア


Homenageado(a)
Família Koike

Ofertante
小池庸夫 様


Homenageado(a)
Família Ishii

Ofertante
石井恵子様


Homenageado(a)
Família Ishii

Ofertante
石井時芳様


Homenageado(a)
石川家先祖代々

Ofertante
石川 晃治


Homenageado(a)
高橋家先祖代々

Ofertante
石川 百合子


Homenageado(a)
村瀬家先祖代々

Ofertante
村瀬 正子


Homenageado(a)
村瀬家先祖代々

Ofertante
村瀬 正子


Homenageado(a)
村瀬家先祖代々

Ofertante
村瀬 正子


Homenageado(a)
新垣家先祖代々

Ofertante
太田映子


Homenageado(a)
太田家先祖代々

Ofertante
太田映子


Homenageado(a)
砥綿家先祖代々

Ofertante
太田映子


Homenageado(a)
中野家先祖代々

Ofertante
大原クリスチネ真紀様


Homenageado(a)
池田家先祖代々

Ofertante
池田 エイジ


Homenageado(a)
中川家先祖代々

Ofertante
中川浩己


Homenageado(a)
中野家先祖代々

Ofertante
中野明美様


Homenageado(a)
Família Nakazone

Ofertante
仲宗根ナルセリオ・幸子 様


Homenageado(a)
山本家先祖代々

Ofertante
渡辺 美枝


Homenageado(a)
Família Fujisaka

Ofertante
藤坂パウロ・真弓 様


Homenageado(a)
藤森家先祖代々

Ofertante
藤森 マリナ


Homenageado(a)
Família Fujita

Ofertante
藤田妙子様


Homenageado(a)
白水家先祖代々

Ofertante
白水 隆祐


Homenageado(a)
米原家先祖代々

Ofertante
米原啓三郎


Homenageado(a)
Família Hebara

Ofertante
辺原ヨシ子様 - (São Bernardo do Campo)


Homenageado(a)
Família Horikawa

Ofertante
堀川アキエ様


Homenageado(a)
竜崎家先祖代々

Ofertante
竜崎茂


© 2012 Templo Honpa Hongwanji do Brasil Todos os Direitos Reservados.