mp3 Documentos Curso Video mapa

Canção

Shinshu shuka
Asoka no sono
Houonkou no uta
Mihotoke ni idakarete
Nanbei buppu no uta
Ondokusan
Sandan no uta
Tsuitou no uta
Yassashissa ni deattara

Bon Odori

OYAMA ONDO    
SHINRAN ONDO    

Sutra

Shoushin-gue(quimyou-)
Shoushin-gue(zendou-)
Nenbutsu Syoju
Wasan(Midajoubutsu)
Nenbutsu Niju
Wasan(Guedatsuno)
Nenbutsu Sanju
Wasan(Shoujoukou)
Eko

Sanbujou